Menu
Mateřská školaSemice

Charakteristika ŠVP

Cílem našeho ŠVP je zprostředkovat dětem nové zkušenosti a dávat nové možnosti rozvoje poznání a komunikace, neponechávat děti v pasivní roli, ale rozvíjet samostatnost a tvořivost, posilovat jejich zdravé sebevědomí, učit budovat nové vztahy, naslouchat si, ptát se, chápat přírodu a okolní svět.

Chceme, aby děti prožívaly příjemné dny v mateřské škole. Dny naplněné pohodou, radostí ze společných setkání, her a činností.

Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Mateřská škola se řídí školním řádem, který je zpracován pro podmínky naší mateřské školy v souladu s vyhláškou o mateřských školách.

Školní vzdělávací program „PODÍVEJ SE KOLEM SEBE“ je vytvořen v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Byl vytvořen jako souhrn všech aktivit a možností, které nabízí přímo budova a vybavení v ní, školní zahrada, příroda, les a její okolí. Zahrnuje spolupráci mladších a starších dětí ve věkově smíšených třídách.

Specializace ŠVP MŠ Semice je environmentální výchova. Enviromentální výchova znamená výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti, planetě Zemi. Vzdělávání v enviromentální oblasti je rozpracováno do rámcových tematických celků - jaro, léto, podzim, zima. Tento speciální vzdělávací program je přílohou třídních vzdělávacích programů. Naším záměrem je, aby děti nechápaly přírodu jako fenomén, který je nutný podřídit záměrům člověka a je nástrojem k dosažení užitkových cílů. Ale aby pochopily naši závislost na přírodních danostech, jako je čistá voda, vzduch a dynamická rovnováha mezi různými složkami přírodních systémů. Děti se na podkladě uvedených poznatků mohou učit zachovávat určitá pravidla ekologického, respektive mravního jednání. Vnímáme to jako šanci k nepřímému ovlivňování nejbližšího okolí dětí.¨

Aktivně spolupracujeme se ZŠ Semice , kam odcházejí naši absolventi. Sami organizujeme nebo se zúčastňujeme aktivit : „Den bez aut“, Mezinárodní den dětí, návštěva našich dětí v 1. třídě ZŠ, Mikulášská nadílka, návštěva dětí z družiny v MŠ, divadelní představení.

Velký důraz klademe na zařazování pobytu venku do denního režimu, a to po dobu nejméně dvou hodin denně. Výjimkou jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky nebo stav ovzduší, kdy se pobyt venku přiměřeně zkracuje nebo přímo nahrazuje pohybovými aktivitami v objektu mateřské školy.

Naším cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou. Rodinnou výchovu podporujeme a nabízíme pomoc rodičům v péči o dítě. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.

Kvalifikované pedagogické pracovnice se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí v MŠ potřebné zázemí, klid a bezpečí, ale i soukromí. Poměr spontánních i řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré činnosti a aktivity jsou organizovány tak, aby si děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, a pracovaly svým tempem. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti nejsou do řízených činností nuceny, ale vhodně motivovány nebo jsou nabízeny náhradní činnosti.

O školce

lll

k

kkk

L

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Potí-li se Domicila, bude Marek chodit v kožiše.